EBE Pracownia Projektowa i Nadzory
EBE Pracownia Projektowa i Nadzory
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (str 1)
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (str 2)
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (str 3)
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (str 1)
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (str 2)
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (str 3)
Odbiór inwestycji budowlanej przez administrację publiczną - problemy praktyczne
Spec Ustawa drogowa wraz planowanymi zmianami (str 1)
Spec Ustawa drogowa wraz planowanymi zmianami (str 2)
Zamówienia publiczne na roboty budowlane
Konieczność określenia stateczności skarp, nasypów i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych
Wpływ rodzaju zbrojenia podłoża i kształtu poprzecznego na stateczność nasypów posadawianych na gruntach słabonośnych
Prawo budowlane
Prawo budowlane po nowelizacji
Prawo zamówień publicznych
Prawo budowlane po nowelizacji
Podpisywanie umów, kontrola i monitoring projektów, weryfikacja i potwierdzenie płatności oraz przekazywanie środków finansowych, ewidencja księgowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy dla osób kierujących pracownikami, kadry inż.-technicznej
Wzorcowa dokumentacja projektowa dla robót budowlanych
Dokumenty przetargowe (FIDIC) dla inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem projektów transportowych
Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w trybie specustawy - praktyczne stosowanie
Warunki kontraktowe FIDIC w kontraktach UE i Banku Światowego ETAP I
Warunki kontraktowe FIDIC w kontraktach UE i Banku Światowego ETAP II
Określenie stateczności i nośności konstrukcji budowlanych (skarp, zboczy naturalnych i nasypów) wzmocnionych geosyntetykami
Informacja o prefabrykatach betonowych znajdujących zastosowanie w systemach kanalizacyjnych
Ochrona inwestycyjna w procesie inwestycyjnym
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 2009 PL
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 2009 PL - praktyczne umiejętności
2D & 3D design with use of AutoCAD 2009 PL

*Informacja: certyfikaty oraz uprawnienia wystawione na Edytę Boczek nie tracą ważności z powodu zmiany nazwiska na Edyta Dombrowska.

EBE Pracownia Projektowa i Nadzory tel: 510 133 213 ebepracownia@gmail.com © Copyright & Design