EBE Pracownia Projektowa i Nadzory
EBE Pracownia Projektowa i Nadzory
Pracownia Projektowa i Nadzory EBE przeprowadziła m. in. następujące nadzory:
 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej nr w miejscowości Buczek – Inwestor Gmina Białogard.
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontami i naprawami odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Białogard.
 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej na odcinku Sidłowo -Krzecko długości 2,4 km oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1057Z na działce nr 111 obr. Sidłowo i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1059Z na działce nr 107 obr. Krzecko - Inwestor Gmina Sławoborze.
 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Stanomino oraz przebudową czterech zjazdów z dróg publicznych wraz z budową odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Białogard.
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad naprawami odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Białogard.
 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach 328, 329 obręb Sławoborze, ulica Parcela w miejscowości Sławoborze” - Inwestor Gmina Sławoborze.
 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową drogi leśnej dojazdowej nr 114 w Leśnictwie Słonino długość ok. 1 km wraz z przebudową istniejącego przepustu pod drogą polegającą na rozbiórce i budowie nowego urządzenia wodnego – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową drogi leśnej nr 134 na terenie Leśnictwa Dargikowo, w tym: pobocza, skarpy, rowy przydrożne, zjazdy, mijanki i składnice. ETAP II budowy drogi odcinek drogi 0+000 - 2+200 – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami związanymi z przebudową nawierzchni dróg gminnych w m. Jastrzębniki i m. Poradź - Inwestor Gmina Sławoborze.
 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Modernizacją -przebudową drogi wewnętrznej na działce nr 247/269, obr. ewid. Brzeżno – Inwestor Gmina Brzeżno.
 1. Nadzór inwestorski nad przebudową ulicy Kolejowej w Tychowie - Inwestor Gmina Tychowo.
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i instalacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w m. Świdwinek, gmina Świdwin” - Inwestor Gmina Świdwin – etap II.
 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad „ Budową drogi leśnej nr 134 na terenie Leśnictwa Dargikowo, zlokalizowanej na działkach nr 46, 47, 48, 59, 60, 61, 76/1, 91/1, 92/1, 93/1, 106/1, 107/1 obr. Buczek, gmina Białogard wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami i składnicami” – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad „Budową drogi leśnej nr 158 na terenie Leśnictwa Dobrowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. poboczami, skarpami, rowami przydrożnymi, zjazdami, mijankami” – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 5. Nadzór inwestorski nad budową chodnika w m. Gąskowo – Inwestor Gmina Dygowo.
 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa- etap I -odcinek od 0+000 do 0+574”– Inwestor Gmina Dygowo.
 7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn Przebudowa drogi gminnej nr 280005Z w miejscowości Nowe Ślepce, Gmina Sławoborze w ramach dofinansowania zadań z programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” - Inwestor Gmina Sławoborze.
 8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na rzecz Gminy Białogard nad zadaniami związanymi z przebudową dróg gminnych w miejscowościach : Trzebiele, Zaspy Małe i Przegonia.
 1. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych dróg i uzupełnienie książek dróg – drogi leśne Nadleśnictwa Rokita.
 2. Nadzór nad robotami drogowymi w czasie „Budowy sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowości Warnino, gm. Tychowo – Inwestor Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Białogard.
 3. Nadzór inwestorski nad przebudową gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek nr 151/3, 152/2, 152/18 obręb Tychowo – miasto oraz przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 169 w działkach 406/7 obręb Tychowo - miasto, 406/8 obręb Tychowo - Inwestor Gmina Tychowo.
 4. Nadzór inwestorski nad przebudową ulicy Kolejowej w Tychowie - Inwestor Gmina Tychowo.
 5. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych dróg i uzupełnienie książek dróg – drogi leśne Nadleśnictwa Białogard.
 6. Nadzór inwestorski nad przebudową chodnika w ciągu Al. Monte Cassino w Koszalinie - budowa pochylni – Inwestor ZDiT w Koszalinie.
 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i instalacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w m. Świdwinek, gmina Świdwin” - Inwestor Gmina Świdwin.
 8. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi leśnej nr 10 – etap II – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 9. Nadzór inwestorski nad budową drogi leśnej dojazdowej wraz z placem manewrowym na działkach nr : 107/1 i 127/1 w obr. 0032 Buczek, gm. Białogard do istniejącego zbiornika – punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 10. Nadzór inwestorski nad budową punktu czerpalnego wody do celów p.poż. wraz z infrastrukturą techniczną – drogą leśną dojazdową i placem manewrowym, studnią do poboru wody i dojściem do niej - stanowiskiem do poboru wody, na terenie działek nr 79 i 80/1 obr. ewid. Zaspy Wielkie, gmina Tychowo – Inwestor Nadleśnictwo Białogard.
 11. Nadzór inwestorski nad realizacja napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Białogard.
 12. Wykonanie kontroli 5-cio letniej stanu technicznego nawierzchni lotniskowych branży drogowej w Jednostce Wojskowej w Mirosławcu – Zamawiający Jednostka Wojskowa w Świdwinie.
 13. Wykonania kontroli 5-cio letniej stanu technicznego infrastruktury lotniskowej na lotnisku wojskowym w Świdwinie - kompleks wojskowy 6019 wraz z opracowaniem protokołów pokontrolnych – Zamawiający Jednostka Wojskowa w Świdwinie.
 14. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą: Modernizacja drogi gminnej od miejscowości Kalina do miejscowości Poradz – Inwestor Gmina Sławoborze.
 15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą: Modernizacja drogi gminnej poprzez zmianę nawierzchni drogi przy ulicy Krzyżowej w m. Sławoborze – Inwestor Gmina Sławoborze.
 16. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą: Modernizacja drogi gminnej poprzez zmianę nawierzchni drogi przy ulicy Leśnej w m. Sławoborze – Inwestor Gmina Sławoborze.
 17. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. „Budowa drogi leśnej nr 349 - etap I w Leśnictwie Międzyrzecz” - Inwestor Nadleśnictwo Świdwin.
 18. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.- Przebudowa chodnika w ciągu Al. Monte Cassino w Koszalinie - budowa pochylni – Inwestor Zarząd Dróg i Transportu Koszalin.
 19. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn - Przebudowa chodnika w ciągu Al. Monte Cassino w Koszalinie – Inwestor Zarząd Dróg i Transportu Koszalin.
 1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej dz. nr 484/4 i 484/1 obręb Rusinowo – Etap I odcinki w km 0+570­-1+059 oraz 1+961-­2+461 – Gmina Świdwin
 2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej dla zadania pn. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z przyłączami na terenie miejscowości Dobrowo, gmina Tychowo” ­Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Białogard
 3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na terenie działek nr 327/3, 311/3, 310/3, 309/3, 308/3, 307/5, 290/5, 288/2, 241/3 i 289/4 w obr. Szczytniki, gm. Nowogard wraz z budową dwóch zjazdów publicznych z drogi stanowiącej działkę nr 316 obr. Szczytniki i z drogi stanowiącej działkę nr 8 obr. Grabin, gm. Nowogard” - Nadleśnictwo Rokita
 4. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.:”Budowa drogi leśnej p.poż. Nr 12 na terenie Leśnictwa Sienica na działkach nr: 514/1, 514/2, 514/3, 515/1, 515/2, 516 Obręb Żeńsko , gmina Wierzchowo, droga w istniejącym śladzie drogi leśnej gruntowej z poszerzeniami istniejącej drogi i na łukach zjazdów oraz wykonanie mijanek, składnic i mijanko składnic – Nadleśnictwo Złocieniec
 5. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.:„Przebudowa drogi leśnej nr 10 i 11 na terenie Leśnictwa Dobrowo” Nadleśnictwo Białogard
 6. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.:„Budowa punktu czerpalnego wody wraz z zagospodarowaniem w Leśnictwie Zaspy Małe” Nadleśnictwo Białogard
 7. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.:„Utwardzenie miejsca postoju pojazdów wraz z przebudową dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej w Leśnictwie Osówko” Nadleśnictwo Białogard
 8. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych dróg – ulica Topolowa i Polna w Tychowie. Zamawiający - Gmina Tychowo
 9. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych dróg – drogi leśne Nadleśnictwa Białogard
 10. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad remontem nawierzchni dojazdu i miejsc parkingowych na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej w Białogardzie przy ulicy Koszalińskiej 3
 11. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych dróg dla dróg w Gminie Stara Dąbrowa
 12. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad remontami dróg leśnych w Nadleśnictwie Białogard
 13. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad remontami dróg leśnych w Nadleśnictwie Złocieniec.
 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją przebudowy zjazdu z drogi powiatowej i przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Białogórzyno na długości 2 km - etap II droga zlokalizowana w obrębie Parsowo, gmina Biesiekierz
 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją remontów dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Białogard
 3. Pełnienie funkcji koordynatora nad pomiarem ruchu GPR 2015 w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją napraw dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Złocieniec
 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją budowy trzech Miejsc Postoju Pojazdów na terenie Nadleśnictwa Złocieniec
 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją budowy chodnika przy ulicy Dąbrowskiego w Koszalinie – Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
 7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją budowy ulicy Sarzyńskiej w Koszalinie – Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
 8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją budowy zjazdów do dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Białogard
 9. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją budowy Miejsca Postoju Pojazdów "Buczek" , przebudowy zjazdu z drogi powiatowej oraz urządzeniami na terenie miejsca wypoczynku – Nadleśnictwo Białogard
 10. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: ”Przebudowa drogi leśnej nr 3998 w Leśnictwie Biały Zdrój – etap II” ­ Nadleśnictwo Świdwin
 11. Nadzór nad przejazdami ponadgabarytowymi przez miasto Koszalin Zleceniodawca: EUROKRAN­2 – Szczecin
 12. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej dz. nr 484/4 i 484/1 obręb Rusinowo – Etap I odcinki w km 0+570­-1+059 oraz 1+961­-2+461 – Gmina Świdwin
 1. Nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Budowa miasteczka ruchu drogowego" dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie
 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji obejmującej przebudowę i naprawę dróg wewnętrznych na terenie OSW "Bażyna" w Pogorzelicy dla Nadleśnictwa Gryfice
 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla przebudowy zjazdów z dróg publicznych na terenie Nadleśnictwa Białogard
 4. Nadzór inwestorski nad budową drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w m. Pustary, gm.Dygowo
 5. Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych dla dróg gminnych w gminie Białogard
 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań związanych z budową Miejsc Postoju Pojazdów „Podgrzybek”, Sosenka”, i „Nad Parsętą” (place postojowe, strefa wypoczynku, dojazd do MPP, zjazdy z dróg wojewódzkich) na terenie Nadleśnictwa Białogard
 7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Białogórzyno na długości 0,7 km – etap I droga zlokalizowana w obrębie Parsowo, gmina Biesiekierz
 8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi leśnej nr 232 długości ok. 2,3 km wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w Leśnictwie Nawino
 9. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Bardy, gm. Dygowo
 10. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem zieleni w m. Skoczów, gm. Dygowo

Edyta Dombrowska (Boczek) w latach 2003 - 2013 pracowała w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Wydziale Budowy i Nadzoru. W latach 2007 - 2013 pełniła nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez województwo zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
 1. Przebudowa ulic w miejscowości Pobierowo – gmina Rewalzdjęcia w trakcie realizacji
 2. Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej w obrębie Bonin gmina Łobez
 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: „Remont schodów oraz chodnika w parku przy bibliotece Wojewódzkiej od ulicy Monte Cassino / Kościuszki w Koszalinie”
 1. Przebudowa ulic powiatowych Kolejowej i Lipowej w miejscowości Sławoborze wraz z infrastrukturą towarzyszącązdjęcia przed realizacjązdjęcia w trakcie realizacji
 2. Nadzór inwestorski na zadaniu: pn. „Budowa drogi leśnej wraz z budową drogowego obiektu inżynierskiego na rzece Mogilicy na terenie Leśnictwa Czarnowęsy i Nawino w Nadleśnictwie Białogardzdjęcia przed realizacjązdjęcia w trakcie realizacji
 3. zdjęcia po realizacji
 4. Nadzór inwestorski nad „Przebudową drogi leśnej nr 1 ( D-17) w Leśnictwie Żelimucha”zdjęcia w trakcie realizacji
 5. Nadzór inwestorski nad „Przebudową drogi leśnej nr 117 Leśnictwie Białogórzyno”zdjęcia przed realizacjązdjęcia w trakcie realizacji
EBE Pracownia Projektowa i Nadzory tel: 510 133 213 ebepracownia@gmail.com © Copyright & Design